Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 76
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 76 - Els cels proclamen la glòria de Déu

Celebració: Diumenge 2on. després de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

 

Erster Teil

 

1ª Part

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.

 

Els cels proclamen la glòria de Déu,
i l’univers anuncia l’obra de les seves mans.
No hi ha cap llengua ni cap paraula
en les que no es deixi sentir la seva veu.

       

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

So lässt sich Gott nicht unbezeuget!
Natur und Gnade redt alle Menschen an:
Dies alles hat ja Gott getan,
Dass sich die Himmel regen
Und Geist und Körper sich bewegen.
Gott selbst hat sich zu euch geneiget
Und ruft durch Boten ohne Zahl:
Auf, kommt zu meinem Liebesmahl!

 

Així, és com Déu es manifesta!
La naturalesa i la Gràcia ens ho diuen:
Déu, sens dubte, ho creat tot,
Perquè els cels es desvetllin
I ens empenyin l’ànima i el cos.
El mateix Déu, vol dar-nos la mà
I amb missatges, sense fi ni compte, ens crida:
Alceu-vos! Veniu al meu convit amorós!

       

3

Aria S

3

Ària [Soprano]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Hört, ihr Völker, Gottes Stimme,
Eilt zu seinem Gnadenthron!
Aller Dinge Grund und Ende
Ist sein eingeborner Sohn:
Dass sich alles zu ihm wende.

 

Escolteu, pobles, la veu de Déu,
Correu cap el seu soli clement!
El principi i la fi de tot el creat
És el seu unigènit Fill,
Vers qui tota cosa s’ha d’encaminar.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Wer aber hört,
Da sich der größte Haufen
Zu andern Göttern kehrt?
Der ältste Götze eigner Lust
Beherrscht der Menschen Brust.
Die Weisen brüten Torheit aus,
Und Belial sitzt wohl in Gottes Haus,
Weil auch die Christen selbst von Christo laufen.

 

Però, qui voleu que en faci cabal
Si la gran majoria de gent
Vol uns altres déus adorar?
Els vells ídols són el seu pler
Que es fan seus el cors dels humans.
El savis coven niciesa
I Belial es fa l’amo de la casa de Déu,
Fins i tot els mateixos cristians
A Crist han abandonat.

       

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Fahr hin, abgöttische Zunft!
Sollt sich die Welt gleich verkehren,
Will ich doch Christum verehren,
Er ist das Licht der Vernunft.

 

Fora, secta idòlatra!
Encare que es capgiri el món,
Jo seguiré glorificant Crist,
Puix, Ell és la llum de la raó.

       

6

Recitativo A

6

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

Du hast uns, Herr, von allen Straßen
Zu dir geruft
Als wir im Finsternis der Heiden saßen,
Und, wie das Licht die Luft
Belebet und erquickt,
Uns auch erleuchtet und belebet,
Ja mit dir selbst gespeiset und getränket
Und deinen Geist geschenket,
Der stets in unserm Geiste schwebet.
Drum sei dir dies Gebet demütigst zugeschickt:

 

Ens crides perquè vinguem a Tu, Senyor,
Per molts viaranys,
Quan estem afonats en la foscor dels pagans.
Així com la llum
Refresca l’aire i el vivifica,
Així, també Tu, ens dónes llum i vida,
Sí. amb Tu hem begut i ens hem nodrit
I ens has donat el teu Esperit,
Que plana damunt de la nostra ànima.
Per això, humils t’adrecem aquesta pregària:

       

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es woll uns Gott genädig sein
Und seinen Segen geben;
Sein Antlitz uns mit hellem Schein
Erleucht zum ewgen Leben,
Dass wir erkennen seine Werk,
Und was ihm lieb auf Erden,
Und Jesus Christus' Heil und Stärk
Bekannt den Heiden werden
Und sie zu Gott bekehren!

 

Que Déu ens sigui clement
I ens doni la seva benedicció;
Que el seu rostre resplendent
Ens il·lumini per la vida eterna,
Ja que apreciem el què ha fet,
I tot el què estima de la terra.
Que la força i salut de Jesucrist
Toqui el cor dels infidels
Perquè es converteixin a Déu!

       
 

Zweiter Teil

 

2ª Part

8

Sinfonia

8

Simfonía

 

Oboe d'amore, Viola da gamba, Continuo

   
       

9

Recitativo B

9

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Viola da gamba, Continuo

   
 

Gott segne noch die treue Schar,
Damit sie seine Ehre
Durch Glauben, Liebe, Heiligkeit
Erweise und vermehre.
Sie ist der Himmel auf der Erden
Und muss durch steten Streit
Mit Hass und mit Gefahr
In dieser Welt gereinigt werden.

 

Que Déu beneeixi el seu fidel ramat,
Perquè propagui i sigui testimoni
De la seva Glòria
Amb fe, amor i santedat.
Ells són el cel aquí a la terra
I sens falta els cal defendre
Contra els odis i els esculls
Perquè en el món esdevinguin purs.

       

10

Aria T

10

Ària [Tenor]

 

Viola da gamba, Continuo

   
 

Hasse nur, hasse mich recht,
Feindlichs Geschlecht!
Christum gläubig zu umfassen,
Will ich alle Freude lassen.

 

Odieu-me, odieu-me a més no poder,
Catèrvola d’enemics!
Puix per abraçar amb fe a Crist,
Jo vull deixar tots els plaers.

       

11

Recitativo A

11

Recitatiu [Contralt]

 

Viola da gamba, Continuo

   
 

Ich fühle schon im Geist,
Wie Christus mir
Der Liebe Süßigkeit erweist
Und mich mit Manna speist,
Damit sich unter uns allhier
Die brüderliche Treue
Stets stärke und verneue.

 

Sento ja dins de l’ànima,
Com Crist em deixa tastar
Les dolceses del seu amor
I em nodrirà amb el Mannà,
A fi que els llaços de germanor
Ací baix, cada dia més i més
S’enforteixin i renovin entre tots.

       

12

Aria A

12

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore, Viola da gamba, Continuo

   
 

Liebt, ihr Christen, in der Tat!
Jesus stirbet für die Brüder,
Und sie sterben für sich wieder,
Weil er sich verbunden hat.

 

Cristians, feu-ho tot per amor!
Jesús morí pels seus germans,
Els uns perdran la vida pels altres,
Perquè, com Ell, tots som iguals.

       

13

Recitativo T

13

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

So soll die Christenheit
Die Liebe Gottes preisen
Und sie an sich erweisen:
Bis in die Ewigkeit
Die Himmel frommer Seelen
Gott und sein Lob erzählen.

 

Així doncs, tots els cristians
Cal que lloïn l’amor de Déu
I que, ells amb ells, facin memòria:
Sempre, i fins l’eternitat
Les ànimes benaurades del cel
Proclamen Déu i la seva Glòria.

       

14

Choral

14

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es danke, Gott, und lobe dich
Das Volk in guten Taten;
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
Dein Wort ist wohlgeraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
Uns segne Gott, der Heilge Geist,
Dem alle Welt die Ehre tu,
Für ihm sich fürchte allermeist
Und sprech von Herzen: Amen.

 

Et donem gràcies i et lloem, Déu nostre
Per tot el bé que fas al teu poble.
La terra ens dóna fruits i és generosa,
La teva paraula corre de boca en boca.
Que el Pare i el fill ens beneeixin,
Que ens beneeixi l’Esperit Sant, Déu,
Aquell qui tot el món glorifica,
Pel qui sent temor la gran majoria
I a qui de tot cor diem: Amen!

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009)

Cantata BWV 76: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Es woll uns Gott genädig sein

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMarch 26, 2009 ý11:20:57